Усовершенствование маркетинговой комуникационной политики

Раздел
Экономические дисциплины
Предмет
Просмотров
459
Покупок
0
Антиплагиат
Не указан
Размещена
15 Окт 2012 в 22:58
ВУЗ
Хмельницкий национальный университет
Курс
5 курс
Стоимость
1 500 ₽
Файлы работы   
1
Каждая работа проверяется на плагиат, на момент публикации уникальность составляет не менее 40% по системе проверки eTXT.
zip
диплом Войцицький.doc
953.6 Кбайт 1 500 ₽
Описание
Вступ


В умовах становлення ринкової економіки, важливим чинником успішного функціонування вітчизняного підприємства є його переорієнтація на засади маркетингу. Власне впровадження концепції маркетингу у практику дає можливість формувати раціональні виробничі програми, оперативно реагувати на ринкову ситуацію та перемагати в умовах конкуренції. Якщо раніше це явище економічного життя було своєрідною екзотикою, то тепер його розвиток - головна умова виходу суб’єктів господарської діяльності із кризи, досягнення поставлених ринкових цілей.
Взагалі, маркетинг можна визначити як будь - яку діяльність, спрямовану на приваблення і задоволення потреб покупців. Він стосується практично усіх аспектів ділових відносин - від реклами до пошуку цільового споживача, і як одна із складових менеджменту, направлений на вивчення покупця.
Найважливішою метою сучасного маркетингу є виявлення нових, ще не задоволених потреб чи нових форм задоволення вже відомих потреб, орієнтація виробництва на задоволення саме цих побажань і ( завдяки цьому ) випередження конкурентів. Успішне використання концепції маркетингу українськими підприємцями передбачає вивчення досвіду маркетингової діяльності в розвинутих країнах світу і адаптацію теорії та практики маркетингу до умов вітчизняного ринку.
Маркетинг - це цілісна система організації та управління діяльністю фірми, спрямована на забезпечення збуту товарів, безперебійний рух товарів від виробника до споживача з метою одержання максимального прибутку [2, с. 22].. Основним для фірми є орієнтація на ринок, підпорядкування всіх її функцій завданням маркетингу.
Успішно організована і здійснена робота з маркетингу допомагає оперативніше виявити й ліквідувати недоліки у стратегічному плануванні, організації та реалізації комерційної діяльності, а також у системі управління загалом, налагоджувати тісну співпрацю із суспільством.
Система маркетингу - ефективне поєднання двох взаємозалежних аспектів з великою кількістю підходів, ідей і рішень. Перший аспект - ретельне та всебічне вивчення ринку, попиту, смаків і потреб, орієнтація на них виробництва, адресність товарів, що випускаються. Багато уваги приділяється зовнішньому вигляду товарів, післяпродажному їх обслуговуванню. Другий аспект - активний вплив на ринок та попит, на формування потреб і купівельних переваг, створення прихильності покупців до конкретних марок товарів і послуг [4, с. 25].
Базою написання диплому було обрано ВАТ „Мотор Січ”.
Темою даного дослідження є розробка комунікаційної політики даного підприємства. Формування комунікаційної політики залежить від поєднання набору маркетингових комунікаційних складових, сукупність яких підприємство використовує для впливу на цільовий ринок, маючи на меті домогтися бажаного реагування з його боку. На сьогоднішній день, не можна уявити функціонування будь - якого підприємства без елементів, що входять в його склад. Узагальнено їх можна поділити на чотири основні групи: товар, ціна, розподіл і просування.
Таким чином, все це свідчить про актуальність теми даної дипломної роботи, об’єктом дослідження якої є ВАТ „Мотор Січ”. Метою дипломної роботи є дослідження стану маркетингової комунікаційної політики на цьому підприємстві та пошук можливостей її покращення.
Для цього в дипломній роботі був проведений аналіз основних показників діяльності підприємства, аналіз динаміки та структури товарообігу, аналіз внутрішніх і зовнішніх можливостей підприємства, оцінка іміджу підприємства. На основі проведеного аналізу розроблені конкретні заходи щодо покращення комунікаційної політики на ВАТ „Мотор Січ”.
Об’єктом дипломної роботи виступали процеси, пов’язані із використанням маркетингового інструментарію підприємствами для формування комунікаційної політики.
Предметом - особливості використання маркетингового інструментарію у діяльності підприємств торгівлі в сфері маркетингових комунікацій.
У роботі ставилися і вирішувалися такі завдання:
- розглянути теоретичні передумови формування комунікаційної політики;
- проаналізувати комерційно-господарську діяльність ВАТ „Мотор Січ”;
- провести сегментацію та позиціювання ВАТ „Мотор Січ” на ринку канцелярських товарів;
- розробити заходи щодо підвищення ефективності використання комунікаційної політики підприємства.
Ці та деякі інші питання знайшли відображення у даній дипломній роботі.


Висновки

У процесі роботи над дипломною роботою були вивчені теоретичні аспекти формування комунікаційної політики підприємства. Комунікація є підґрунтям маркетингових комунікацій. Вона може існувати тільки між людьми як процес обміну осмисленою інформацією за допомогою інтенції та різних засобів звязку з метою формування єдиної психологічної налаштованості відправника й одержувача інформації та створення умов для нормального функціонування людини, організацій, культури й суспільства у цілому. У межах цього маркетингові комунікації слід розглядати як комунікативний процес між ринковими субєктами з застосуванням маркетингового механізму щодо їх раціонального формування. Вони є ширшим поняттям від просування продукції (товару) завдяки наявності багатосторонніх комунікативних звязків між субєктами ринку не тільки під час надходження товару від виробника до споживача, а й у процесі дослідження ринку, розроблення нового товару, формування відносин у суспільстві. У звязку з цим управління маркетинговими комунікаційними процесами потребує наявності високоеластичної та динамічної організаційної структури управління підприємством, побудованої на принципах концепції маркетингу відносин.
В ході проведеного аналітичного дослідження ВАТ „Мотор Січ” як бази переддипломної практики було виявлено, що на першому етапі експерти приваблюються в індивідуальному порядку з метою затвердити модель об’єкта, її параметри і показники, підлягаючі експертній оцінці;
на другому етапі експертам направляються анкети з пояснюючим листом, в якому описується мета роботи.
Третій етап роботи з експертами здійснюється після отримання результатів опитування і вивчення досліджуваного об’єкта іншими методами в процесі обробки і аналізу отриманих результатів. На цьому етапі від експертів у формі консультацій звичайно отримують всю недостатню інформацію, яка вимагається для уточнення отриманих даних та їх остаточного аналізу.
Провівши аналіз і обробку експертних оцінок були виявлені сильних і слабких сторін програми маркетингу і взагалі всієї маркетингової діяльності ВАТ „Мотор Січ”, та за взаємною згодою опитаних експертів ці напрямки маркетингової діяльності потребують детальнішої роботи з покращенням їх характеристик.
Для отримання більш точної інформації було вирішено провести маркетингові дослідження. Основним етапом процесу маркетингових досліджень було анкетне опитування. Відповідно отриманих результатів анкетування будується графік. Який використовується для вивчення маркетингового середовища підприємства, ринку збуту готової продукції, конкурентоспроможність, попит і пропозиція.
Для вдосконалення комунікаційної політики підприємства, була розроблена рекламна стратегія, рекламний бюджет, оцінка ефективності та план рекламної діяльності на півріччя.
Були проведенні та розраховані методи: Інтернет-розсилки, зовнішньої реклами та банерної реклами. Результати проведеної компанії показали хороший результат, обсяги реалізованої продукції ВАТ «Мотор Січ» зросли на 8%.
В цілому запропоновані заходи дають змогу покращити діяльність ВАТ «Мотор Січ».
Оглавление
Вступ
1 Теоретико-методичні основи формування комунікаційної політики підприємства
1.1 Роль комунікацій в суспільстві та бізнесі
1.2 Принципи і основні елементи функціонування Інтернет-економіки
1.3 Інтернет в маркетинговій діяльності підприємства
2 Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства
2.1 Аналіз основних техніко-економічних показників ВАТ „Мотор Січ”
2.2 Організаційна структура підприємства
2.3 Аналіз асортименту продукції підприємства
2.4 Аналіз маркетингового середовища та SWOT-аналіз підприємства
3 Маркетингове дослідження діяльності ВАТ „Мотор Січ”
3.1 Експертне оцінювання маркетингової діяльності ВАТ „Мотор Січ”
3.2. Методологія маркетингових досліджень в мережі Інтернет
4.Маркетингові засади удосконалення політики маркетингових комунікацій
4.1 Вдосконалення комунікаційної політики підприємства
4.2 Розробка інструкції користувача Інтернет-магазину
Висновки
Перелік посилань
Додатки
Список литературы
1. Афанасьев М.П. Маpкетинг: стpатегия и пpактика фиpмы. - М.: Финстатинфоpм, 1995. – 102 с.
2. Афонін А.А. Маpкетинг: Конспект лекцій / Міжpегіон. Акад. упp. пеpсоналом. - 2-е вид. - К.: МАУП, 1996. – 87с.
3. Багиев Л.Ю. Маркетинг: Учебник для ВУЗов. – СПб.: Издательство СПбГУЭиФ, 1999. – 936 с.
4. Близнюк С.В. Стpатегічний маpкетинг тоpговельної фіpми: Підручник. - К.: Логос, 1998. – 145 с.
5. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. – М.: Экономика, 2001. – 270 с.
6. Василишин Р.Д. Розpобка стpатегії маpкетингової діяльності підпpиємства. - Суми: Козацький вал, 1997. - 325с.
7. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – М.: Маркетинг, 1998. – 228 с.
8. Геpасимчук В. Г. Маpкетинг: Підручник для вузів. - К.: Лібра, 1998. – 384 с.
9. Гермогенова Л.Ю. Эффективная реклама. Практика и рекомендации // Маркетинг. – №4. - 1999. – с.25 – 27.
10. Губарь И. Усталость меньше – результат больше // Новый маркетинг. - № 8. – 2003. – с.88 – 93.
11. Дайновский Ю.А. 505 приемов бизнеса: Маркетинг, менеджмент, реклама. – АСК., 1998. – 272 с.
12. Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование торговых предприятий. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999. – 217 с.
13. Дуpович А.П. Маpкетинг в пpедпpинимательской деятельности. - Минск: HПЖ «Финансы, учет, аудит», 1997. - 462с.
14. Ковальков Ю.А., Дмитpиев О.H. Эффективные технологии маpкетинга. // Новый маркетинг. – 2002. - №5. – с. 29 - 31.
15. Котлеp Ф. Маpкетинг, менеджмент: Анализ, планиpование, внедpение, контpоль / Под pед. О.А. Тpетяк и дp. -. Спб.; М.; Минск: Вильямс, 1999. - 887 с.
16. Котлеp Ф. Основы маpкетинга/ Пеp. с англ. В. Б. Бобpова. - М.: Има - Кpосс Плюс, 1995. - 699 с.
17. Куприянова Т., Растимешин В. Как систематизировать сбытовую деятельность фирмы // Бизнес. – 1999. - №1. – с. 9 – 12.
18. Куприянова Т., Растимешин В. Как систематизировать сбытовую деятельность фирмы // Бизнес. – 1999. - №2. – с.34 – 38.
19. Купчанко О. Маркетингові дослідження. – К.: Украинская консалтинговая сеть, 2000.
Похожие работы
Курсовая работа Курсовая
30 Янв в 16:40
11 +6
0 покупок
Контрольная работа Контрольная
30 Янв в 16:27
9 +3
0 покупок
Контрольная работа Контрольная
30 Янв в 16:10
13 +4
0 покупок
Контрольная работа Контрольная
30 Янв в 13:34
10 +4
0 покупок
Другие работы автора
Темы форума
Показать ещё
Интересное в блоге
Показать ещё
Прямой эфир