Задание по белорусскому языку

Раздел
Гуманитарные дисциплины
Предмет
Другое
Тип
Контрольная работа
Просмотров
458
Покупок
0
Эксперт
Размещена
27 Янв 2013 в 10:18
ВУЗ
Не указан
Курс
Не указан
Стоимость
200 ₽
Файлы работы   
1
Каждая работа проверяется на плагиат, уникальность минимум 40%.
zip
Кантрольная праца па бел мове 777.doc
27.2 Кбайт 200 ₽
27 Янв 2013 в 10:18
Описание
Выпішыце з тэкставых урыўкаў словазлучэнні з сувяззю кіраванне, дапасаванне і прымыканне. Зрабіце сінтаксічны разбор вылучаных словазлучэнняў.
Вызначце прэдыкатыўную аснову сказаў тэксту. Адзначце, якія ў сказах дзейнікі і выказнікі паводле структуры (простыя, састаўныя, складаныя, для выказнікаў, які састаўны – дзеяслоўны ці іменны).
Спісаць тэкст, расставіўшы знакі прыпынку ў ім. Растлумачыць пастаўленыя знакі прыпынку. Выдзеліць з тэксту кампаненты, якія ўскладняюць сказ (аднародныя і адасобленыя члены, пабочныя і ўстаўныя канструкцыі, параўнальныя звароты і звароткі), ахарактарызаваць іх.
Вылучыце з прыведзеных тэкставых фрагментаў аднасастаўныя сказы ці прэдыкатыўныя часткі складаных сказаў, якія маюць будову аднасастаўных. Вызначце іх граматычныя асновы і назавіце тып.
Зрабіце поўны сінтаксічны аналіз простых сказаў.
Прачытайце тэкст. Выпішыце складаныя сказы і вызначце іх тып. Абазначце прэдыкатыўныя асновы ў сказах і сродкі сувязі частак. Пабудуйце схемы сказаў.
Спішыце тэкст, расстаўляючы знакі прыпынку. Вызначце тып складаных сказаў. Акрэсліце сэнсавыя адносіны паміж прэдыкатыўнымі часткамі.
Спішыце сказы. Вызначце сэнсавыя адносіны паміж прэдыкатыўнымі часткамі і растлумачце знакі прыпынку на мяжы частак.
Зрабіце поўны сінтаксічны разбор складаных сказаў і пабудуйце іх схемы. Вызначце ўзроўні члянення і асноўную сувязь паміж блокамі (калі іх можна вылучыць).
Список литературы
СПІС ЛІТАРАТУРЫ

1. Беларуская мова: У 2 ч. — Ч. 2: Сінтаксіс. — 3-е выд. — Мінск: Выш. шк., 2001.
2. Маршэўская, В.В. Сучасная беларуская мова. Сінтаксіс : дапам. / В.В.Маршэўская. – Гродна : ГрДУ, 2008. – 159 с.
3. Сіўковіч, В. М. Сучасная беларуская мова: даведнік / В. М. Сіўковіч. — Мн.: УніверсалПрэс, 2005. — 304 с. — (Серыя “Слоўнікі, даведнікі”).
4. Сучасная беларуская мова: вучэб. дапам. / Л. М. Грыгор’ева [і інш.]; пад агул. рэд. Л. М. Грыгор’евай. — 2-е выд., выпр. — Мінск: Выш. шк., 2007. — 559 с.
Похожие работы
Тест Тест
27 Мая в 17:25
64
1 покупка
Тест Тест
2 Мая в 15:26
108
1 покупка
Контрольная работа Контрольная
24 Фев в 10:21
129
3 покупки
Другие готовые работы  
Курсовая работа Курсовая
28 Янв 2013 в 00:36
224
0 покупок
Контрольная работа Контрольная
27 Янв 2013 в 10:34
177
0 покупок
Доверьте свою работу экспертам
Разместите заказ
Наша система отправит ваш заказ на оценку 43 632 авторам
Первые отклики появятся уже в течение 10 минут
Показать ещё
Показать ещё
Отвечай на вопросы, зарабатывай баллы и трать их на призы.
Подробнее
Прямой эфир